top of page
Grass Close Up

Algemene voorwaarden (versie febr-2023)

Artikel 1 Toepasselijkheid.

A) Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten, acceptaties ervan alsmede van de aldus tot stand gekomen overeenkomsten.

B) Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.

C) In deze algemene voorwaarden wordt omwille van de leesbaarheid voor zowel mannelijke als vrouwelijke huurders de mannelijke vorm gebezigd. Hiermee wordt geen seksediscriminatie beoogd.

D) Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

Artikel 2 Offerte, huurprijs, kosten, borgsom.

A) Een offerte door verhuurder is slechts bindend indien dit uitdrukkelijk vermeld is in combinatie met de geldigheidsduur van de aanbieding.

B) Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de in de huurovereenkomst vermelde huurperiode, huurprijs en waarborgsom(men).

C) De vooruitbetaling van huur en/of waarborgsom strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde auto. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan huurder krachtens de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.

D) Indien bij inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de camper, verplicht verhuurder zich binnen 5 dagen na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren.

Artikel 3 Totstandkoming, duur en ontbinding van de overeenkomst.

A) Tot uitvoering van een opdracht is verhuurder eerst verplicht, nadat de door de huurder ondertekende huurovereenkomst ook door verhuurder is ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan verhuurder heeft voldaan.

B) De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van de ter post bezorging geldt als annuleringsdatum. Bij annulering is de huurder verschuldigd:

  • tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode 50% van de huursom;

  • binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode 100% van de huursom.

Het is dus verstandig een annuleringsverzekering af te sluiten. Het eerder terugbrengen van de gehuurde kampeerauto zal nimmer tot restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

C) Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip, dat de overeenkomst eindigt aan verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door verhuurder is toegestaan. De huurtermijn wordt verlengd onder overigens gelijkblijvende voorwaarden.

D) Overschrijding van de huurperiode zonder vooraf overleg met de verhuurder is niet toegestaan. Hiervoor wordt de huurder € 200 per dag in rekening gebracht.

E) Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te be‘indigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen:

Indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, op tijd of niet ten volle nakomt.

Bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder.

Bij vestiging in het buitenland van de huurder.

Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper.

Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.

Artikel 4 Aflevering en terugbezorging.

A)In geval de camper door schade of pech niet beschikbaar is vanaf het begin van uw huurperiode, dan vindt evenredige restitutie van de huursom plaats tot het moment dat de camper wel weer beschikbaar is. U kunt in dit geval ook in het geheel afzien van de huur, waarna restitutie van het totale bedrag plaats zal vinden. U heeft geen recht op vervanging van de camper of op welke vorm van schadevergoeding dan ook.

B) Indien verhuurder niet in staat zal zijn de camper aan huurder ter beschikking te stellen, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken of schadevergoeding.

C) Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van artikel 4 lid b. zal verhuurder de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en waarborgsom restitueren.

D) Bij terugbezorging dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. Vermiste onderdelen en reparaties zijn voor rekening van huurder.

E) De camper wordt van binnen en buiten schoon afgeleverd en dient ook weer schoon te worden teruggegeven. AlsÊ niet schoon is gemaakt bij teruggave, dan worden hiervoor reinigingskosten van € 100,- berekend. Deze schoonmaakkosten worden met de borgsom verrekend.

Artikel 5 Gebruik van de gehuurde camper.

A) Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden volgens de aanwijzingen zoals die door verhuurder worden gegeven. Met name zal hij geregeld de bandenspanning, het olie- en koelvloeistofpeil controleren en zonodig op peil brengen.
B) De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de op de groene kaart vermelde landen.

C) Huurder dient ervoor te zorgen dat de auto uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming gebruikt wordt; dat de auto op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en exterieur wordt gewaakt. Huurder dient de auto te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.

D) Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de camper.

E) Het is niet toegestaan in de camper te roken.

F) Huisdieren zijn niet toegestaan in de camper.

G) Het is  niet toegestaan om met het voertuig op festivals en/of evenementen te verblijven.

H) Het is de huurder uitdrukkelijk verboden om het voertuig op ijs en sneeuw te bevinden.

I) Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van vracht of andere personen, dan wel handelingen ter verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van verhuurder kunnen worden geschaad.

J) Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de camper te onderverhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de camper te beschikken in strijd met de belangen van verhuurder.

Artikel 6 Onderhoud, reparatie, overige kosten.

A) Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door verhuurder uitgevoerd. Verhuurder zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens een huurperiode niet nodig is tenzij in een huurperiode meer dan 10.000km gereden wordt. In dat geval dient huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend autobedrijf (offici‘le dealer van merk camper).

B) Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, wassen, bandreparatie, stalling, boetes etc.

Artikel 7 Schade aan de gehuurde camper.

Verhuurder garandeert dat de auto op het moment van aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.

A) Huurder is verplicht, na een ongeval waarbij de camper betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal van de camper, verhuurder daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen.

B) Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van verhuurder onmiddellijk en volledig uit te voeren.

C) Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit verhuurder uiterlijk bij be‘indiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.

D) Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij be‘indiging van de huurovereenkomst ter beschikking van verhuurder.

E) Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van verhuurder ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.

F) Schade ontstaan door het vullen van een tank met een verkeerde vloeistof is volledig voor rekening van de huurder.

Artikel 8 WA-verzekering.

Verhuurder verklaart dat er ten behoeve van de auto een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de krachtens de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van huurder, die verhuurder ter zake vrijwaart, blijft evenwel:

Schade aan derden, die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed.

Schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.

Bij schade waar de huurder via deze voorwaarden of anderzijds algemeen aanvaarde redenen voor aansprakelijk is, zal de huurder het gehele schadebedrag binnen een redelijke termijn moeten voldoen aan verhuurder.

De verzekeringsvoorwaarden liggen bij verhuurder ter inzage.

Artikel 9 Schade van de huurder.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde auto, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van verhuurder, in welk geval de aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is verhuurder nimmer aansprakelijk de huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.

Verhuurder zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:

Overtreding door huurder van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.

Door huurder en/of inzittenden van de camper gepleegde overtredingen en strafbare feiten, tenzij deze het gevolg zijn van een defect aan de auto dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Reparatie en onderhoud van de camper dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van de camper.

Huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.

Indien verhuurder ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgave van verhuurder die kosten en schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan verhuurder voldoen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van de huurder.

A) In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane en nog te ontstane kosten en schade. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de camper, indien en voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.

B) Huurder zal, zonder enige reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, naar mogelijkheid te verrekenen met de borg, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat verhuurder deze kosten en schaden bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.

C) Ten last van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die voor verhuurder het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.

Heeft u ook een vraag?                                                                                         Stuur u vraag via whatsapp naar 030-6567641

bottom of page